Black Jack pravidla

blackjack

SÁZKY

 • Všechny sázky musí být v souladu s minimy a maximy stolu, u kterého se hraje (označeno příslušnou vývěskou u hracích stolů). Minimální sázka je sázka za jednoho hráče a maximální sázka je sázka za jeden hrací box bez ohledu na to, zda na jednom boxu hraje více než jeden hráč.

SEZENÍ

 • Všechna sedadla u stolů pro hru Black Jack jsou vyhrazena pouze hráčům.

KARTY

 • U každého hracího stolu na Black Jack se používá šest (6) balíčků hracích karet. Než se začne hrát,  tyto karty se promíchají způsobem zvaným “chemmy shuffle” tak, aby se zajistilo jejich velmi dobré rozmíchání. Potom se dle postupů Czech Casinos a.s. promíchají tak, že se balíčky vsunou jeden do druhého (“riffle shuffle”). Tento druh promíchání (“riffle shuffle”) se bude opakovat i v případě, že dojdou hrací karty na rozdávání v zařízení zvaném “boty” tj. objeví se řezací karta. Jestliže vedení kasina má podezření, že byl míchací postup Czech Casinos a.s. jakkoliv porušen, vyhrazuje si právo prohlásit “botu” za neplatnou a zadržet či nevyplatit jakékoliv platby hráči (hráčům).
 • Po skončení míchání rozdávající nabídne karty k říznutí (sejmutí) prvnímu hráči u stolu, jestliže hra právě začala nebo hráči, na jehož boxu se řezací karta objevila v “botě” při hře. Hráč potom karty řízne tak, aby každý konec dělil od místa říznutí nejméně jeden balíček (52) karet.
 • Je-li říznutí z jakéhokoliv důvodu nepřijatelné, rozdávající řezací kartu odstraní a karty nabídne k opětnému říznutí. Je-li říznutí tentokrát přijatelné, rozdávající vezme řezací kartu a všechny karty před ní a umístí je za zbývající karty. Potom “řízne” (odebere)  určitý počet karet, než je vloží do “boty”.
 • Počítat karty není v kasinech Czech Casinos a.s. dovoleno a vedení kasina si vyhrazuje právo kteréhokoliv hráče podezřelého z počítání vyhostit z kasina.

HODNOTY KARET

 • Eso platí jedna (1) nebo jedenáct (11). Platí vždy jedna (1), jestliže by jedenáct způsobilo, že by celkový součet karet převyšoval jedenadvacet (21). Figury (obrázkové karty) platí deset (10). Všechny ostatní karty platí tolik, kolik je na nich uvedeno.

VÝHERNÍ SESTAVA KARET

 • Hráč může zůstat stát při jakýchkoliv dvou obdržených kartách nebo žádat další kartu až k jakémukoliv jinému součtu než je tvrdých (z karet neobsahujících eso)  či měkkých (součet s esem)  dvacet jedna (21). Kromě toho hráč nesmí žádat kartu má-li Blackjack (součet 21 ze dvou karet).
 • Rozdávající musí táhnout při tvrdých či měkkých šestnácti (16) či menším počtu a musí stát pokud má tvrdých či měkkých sedmnáct (17). Jestliže karty rozdávajícího převyšují součet dvacet jedna (21), všichni ostatní hráči zůstávající ve hře a vyhrávají. Všichni hráči, kteří mají součet menší než rozdávající, prohráli.
 • Má-li hráč stejný součet jako rozdávající, potom je to remíza a hráč ani nevyhrává ani neprohrává. Hráč poté může sázku snížit či zvýšit pod podmínkou, že dodrží minimum a maximum u stolu nebo též může sázku se stolu odstranit
 • Všechny vyhrávající sázky se vyplácí v poměru jedna ku jedné (1:1), pokud hráč (hráči) měli prvními dvěma kartami dosažený Blackjack (21). Ten se pak vyplatí v poměru tři ku dvěma (3:2).
 • Všechny vyhrané pojistné sázky se vyplatí v poměru dvě ku jedné (2:1).
 • Má-li vedení kasina podezření, že byla jakkoliv porušena pravidla hry či postupy Czech Casinos a.s., nebo že došlo k jakékoliv dohodě mezi hráči nebo mezi hráči a krupiéry má právo prohlásit hru za neplatnou a nevyplatit výhry.

HRA

 • Všechny sázky se musí vložit do sázecích boxů. Tyto sázky musí odpovídat minimu a maximu stanovenému u stolu. Hraje-li se s žetony více než jedné hodnoty, musí být žeton s nejvyšší hodnotou umístěn vespod a s nejnižší nahoře. Maximální počet oddělených sázek bude omezen na tři na jeden box. Ani v tomto případě součet těchto sázek nesmí převyšovat maximum stanovené u stolu. Když je rozdávající spokojen s tím, že všechny sázky jsou umístěny, oznámí “konec sázení, děkuji vám”  a rozdá první kartu do boxu obsahujícího sázku.
 • Od této chvíle nelze na stůl žádné sázky přidávat ani je z něho brát.  Rozdávající potom rozdá po jedné kartě do všech boxů obsahujících sázku a jednu kartu rozdá sobě. Poté rozdá ještě jednu kartu do každého boxu, který je ve hře ale v této fázi hry už žádnou kartu nerozdá sobě.
 • Všechny karty  na stole musí být položeny lícem vzhůru. Žádný hráč nesmí dostat kartu lícem dolů.
 • Veškeré karty, u nichž se během hry zjistí poškození, budou vedením kasina vyměněny.
 • Má-li vedení kasina dojem, že kterýkoliv hráč (kteříkoliv hráči) nebo rozdávající se úmyslně pokusili karty označit, vedení kasina vymění všechny karty a též si vedení kasina vyhrazuje právo platbu (výhru)  hráči (hráčům)  zastavit  či nevyplatit.
 • Kterákoliv karta během rozdávání chybně použitá, vytažená či chybně přidělená komukoliv se musí použít jako nejbližší další karta z “boty”.
 • Pokud by byla karta rozdána do boxu bez sázky, všechny karty se za inspektorova dohledu uvedou do původního stavu (zrekonstruují) a rozdají se znovu.
 • Po každém promíchání karet, rozdávající “spálí” (odloží) tři karty lícem dolů tak, aby je hráči (hráčům) neodkryl. Jestliže dojde ke změně rozdávajícího v době, kdy jsou v “botě” ještě karty, potom rozdávající “spálí” (odloží) jednu kartu lícem dolů tak, aby ji hráči (hráčům) neodkryl.
 • Hráči mohou svoji původní sázku zdvojnásobit poté, co obdrželi první dvě karty. Hráčům je dovoleno zdvojnásobit jakoukoliv sestavu karet z výjimkou Blackjacku a to bez ohledu na to, zda součet karet je tvrdý či měkký. 
 • Při zdvojnásobení se musí vsadit další sázka rovnající se sázce původní a hráči bude rozdána jen jedna karta navíc.
 • Všechny dvojice lze rozdělit (splitovat) až třikrát, což má za následek čtyři rozdělené sestavy karet. Hráč může karty rozdělit tím, že vsadí další sázku rovnající se sázce původní.
 • Zdvojnásobení na rozdělenou (splitovanou) sestavu karet je možné a povede k tomu, že hráč dostane jen jednu kartu navíc. Při rozdělení dvojic se každá sestava karet hraje odděleně, pokaždé jedna. Esa lze rozdělit také a hráč (hráči), kteří esa rozdělí, dostanou na každé z nich jen jednu další kartu. Kombinace rozděleného esa a karty s vyznačením hodnoty deset (10) se počítá jen jako dvacet jedna (21),  ne jako Blackjack a jde-li o sázku, která vyhrála, vyplatí se v poměru jedna ku jedné (1:1). Blackjack vždy ” přebije ” (je víc než) dvacet jedna (21).
 • Je-li první kartou rozdávajícího eso, rozdávající nabídne hráči ( hráčům ) pojištění. Tuto nabídku učiní poté, co hráči obdrželi dvě (2) karty. Hráč, který si přeje nabídku přijmout, musí polovinu své původní sázky vsadit do pojišťovacího boxu na plátně. Vyjde-li rozdávajícímu Blackjack, vyplatí se pojišťovací částka v poměru dvě ku jedné (2:1). Nevyjde-li rozdávajícímu Blackjack, pojišťovací sázka propadne.  Každému hráči, který si přál Blackjack pojistit proti esu rozdávajícího, se peníze vyplatí v poměru jedna ku jedné (1:1).
 • Hráčům není dovoleno, aby obdrželi další karty jestliže celkový součet jejich sestavy karet činí dvacet jedna (21). Toto pravidlo se použije bez ohledu na to, jestliže součet dvacet jedna (21) je tvrdých nebo měkkých. 
 • Pro personál kasina bude potěšením informovat  hráče o pravidlech hry. Za žádných okolností však nesmí hráči (hráčům) radit, jak mají sázet. Nesmí také hráči (hráčům) napomáhat k nepoctivé hře. Má-li vedení kasina podezření, že se něco takového stalo, budou se sázky pokládat za neplatné a výplaty hráči (hráčům)  se neuskuteční.

OVLÁDÁNÍ   BOXU

 • První hráč u stolu má přednost před ostatními hráči hrajícími na jeho boxu, a proto žádá karty on, ať je výše jeho sázky jakákoliv. Tento hráč je znám jako “majitel boxu”. Rozhodne-li se majitel boxu karty rozdělit (splitovat) ale ostatní to odmítnou, pokračují ve hře na první sestavě z rozdělených karet. Rozhode-li se majitel boxu, že zdvojnásobí sázky a ostatní odmítnou, potom pouze jedna další karta bude rozdána do boxu. Rozhode-li se majitel boxu, že nerozdělí ani nezdvojnásobí, nemohou rozdělit ani zdvojnásobit karty i ostatní hráči.
 • Má-li rozdávající eso, všichni hráči sdílející box se mohou individuálně rozhodnout, zda nabídnuté pojištění přijmou. Jeden hráč může disponovat tolika boxy, kolika si přeje, pokud tím jiným hráčům nebrání ve hře u stolu.
 • Na jednom boxu mohou hrát tři hráči, pokud každý hráč vsadí minimální sázku stolu a pokud součet za box nepřevyšuje maximum stolu. Maximum stolu je i maximem boxu (kromě dalšího rozdělení či zdvojnásobení). Jestliže součet vsazený na jeden box převyšuje maximum stolu, má majitel boxu přednost a ostatní hráči musí své sázky snížit.

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

 • Při hraní a v souvislosti  s hraním není dovoleno užívat žádných technických pomůcek, například telefonů, vysílaček, počítačů či počítaček.Jestliže vedení kasina má podezření, že se těchto zařízení používá, prohlásí hru za neplatnou a platby hráči (hráčům) neprovede.
 • Vedení kasina si také vyhrazuje právo platbu neprovést, dokud se neprošetří jakákoliv hra, která se dle jeho podezření neuskutečnila dle pravidel či postupů Czech Casinos a.s..
 • Vedení kasina si vyhrazuje právo hru ukončit a prohlásit za neplatnou, je-li jakýkoliv důvod domnívat se, že hráči či personál pravidla hry jakýmkoliv způsobem porušili.
 • Krupiéři v tomto kasinu jsou vyškoleni, aby dodržovali postupy Czech Casinos a.s. Jakékoliv porušení těchto postupů může vést k tomu, že se jakékoliv platby hráči (hráčům) neprovedou.